Hudební obor

Studijní zaměření

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM MŠ

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

HRA NA KLAVÍR

JAZZOVÝ A POPULÁRNÍ KLAVÍR

HRA NA KEYBOARD

HRA NA AKORDEON

HRA NA HOUSLE

HRA NA VIOLU

HRA NA VIOLONCELLO

HRA NA KONTRABAS

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA KLARINET

HRA NA SAXOFON

HRA NA HOBOJ

HRA NA FAGOT

HRA NA TRUBKU

HRA NA POZOUN

HRA NA BARKŘÍDLOVKU

HRA NA TUBU

HRA NA LESNÍ ROH

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

HRA NA KYTARU

HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU

HRA NA BASKYTARU

SÓLOVÝ ZPĚV

POPULÁRNÍ ZPĚV

PĚVECKÝ SBOR

HUDEBNÍ NAUKA

Struktura výuky

Přípravné studium MŠ (Přípravná hudební výchova MŠ)

Přípravné oddělení pro předškolní děti je určené těm, které ještě nenavštěvují základní školu a kterým v daném školním roce je k 1. 9. 5 let. V přípravné hudební výchově MŠ je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů jsou rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole.

Přípravné studium (Přípravná hudební výchova, PHV)

Přípravné oddělení pro děti, které ještě navštěvují 1. třídu základní školy nebo MŠ a kterým v daném školním roce je k 1. 9. 6 let. Žáci si rozvíjejí hudební schopnosti a dovednosti v hravých, zajímavých činnostech, učí se vnímat hudbu, prožívat ji a reagovat na ní, důraz je kladen na zpěv a rozvoj rytmického cítění. Výuka PHV probíhá formou výuky 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V 2. pololetí k PHV přibývá výuka hry na zvolený hudební nástroj formou kroužku, tj. 2 - 3 žáci v 1 vyučovací hodině. Na konci školního roku žák vykoná talentovou zkoušku, a pokud je úspěšný, postupuje do 1. ročníku základního studia.

Základní studium I. stupně

Je sedmileté. Kromě zvoleného hudebního nástroje mají žáci povinnost docházet do hodin hudební nauky (do 5. ročníku). Od vyšších ročníků (dle ŠVP) mají rovněž povinnost účastnit se souborové a orchestrální hry. Každý rok výuky je ukončen postupovou zkouškou, na základě které žák postoupí do vyššího ročníku. Sedmileté studium je ukončeno vystoupením na absolventském koncertě a obdržením absolventského vysvědčení.

Základní studium II. stupně

Studium je čtyřleté a pokračují v něm absolventi I. stupně. Žáci mají rovněž povinnost účastnit povinných předmětů dle ŠVP – hudebního semináře, orchestrální hry a dalších předmětů. Čtvrtý rok studia je zakončen absolventským vystoupením a obdržením absolventského vysvědčení.

Studium pro dospělé

Studium je čtyřleté a pokračují v něm absolventi II. stupně, kteří mají povinnost hry v orchestrech školy.