Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání pololetně

Hudební obor

přípravná hudební výchova MŠ  - 5 let     PHV MŠ   1 200
přípravná hudební výchova -  6 let          PHV    1 800
ročník  (hra na nástroj, sólový zpěv) individuální vyučování    2 400
  skupinové vyučování 2-3 žáci    1 800
pěvecký sbor     1 200
studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ   3 000
studium pro dospělé     18 000

Výtvarný obor

přípravná výtvarná výchova     1 200
ročník     2 000
studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ   2 600
studium pro dospělé     18 000

Taneční obor

přípravná taneční výchova     1 200
ročník     1 700
studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ   2 300
studium pro dospělé     18 000

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická výchova     1 200
ročník     1 700
studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ   2 300
studium pro dospělé     18 000

Příspěvek na vzdělání (školné) za I. pololetí je splatný do 15.9. a za II. pololetí 31.1. příslušného roku  
Příspěvek za vzdělání se platí bezhotovostním převodem na účet školy:2002220006/6000  
Vždy je nutné uvést variabilní symbol pro každou platbu!    
Důležité upozornění: v každém pololetí mají platby nové variabilní symboly!    
Platby za jednotlivé žáky nelze sčítat!    
        
Žáci starší 18 let musí předložit potvrzení o studiu.    
        
Vzniknou-li na straně žáka, nebo jeho zákonného zástupce objektivní překážky znemožňující
včasnou úhradu školného, rozhodne ředitel školy o náhradním termínu platby nebo o splátkovém
kalendáři.        
        
Neuhradí-li žák, nebo jeho zákonný zástupce školné v předepsaném termínu a nedohodne-li se
s ředitelem školy na jiném termínu platby, dojde k okamžitému vyřazení žáka z výuky.