Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávánípololetně

Hudební obor

přípravná hudební výchova MŠ  - 5 let     PHV MŠ 1 000
přípravná hudební výchova -  6 let          PHV  1 600
ročník  (hra na nástroj, sólový zpěv) individuální vyučování  2 100
  skupinové vyučování 2-3 žáci  1 600
pěvecký sbor   1 000
studium pro dospělé   8 600

Výtvarný obor

přípravná výtvarná výchova   1 000
ročník   1 800
studium pro dospělé   8 600

Taneční obor

přípravná taneční výchova   1 000
ročník   1 500
studium pro dospělé   8 600

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická výchova   1 000
ročník   1 500
studium pro dospělé   8 600

Příspěvek na vzdělání (školné) za I.pololetí je splatný do 15. 9. příslušného roku a za II. pololetí je splatnýdo 31. 1. příslušného kalendářního roku. Příspěvek za vdělání se platí bezhotovostním převodem na účet školy č. 2002220006/6000.
Vždy je nutné uvést variabilní symbol pro každou platbu!! Platby za jednotlivé žáky nesčítat!!

Důležité upozornění : každé pololetí mají platby nové variabilní symboly !!!

Žáci straší 18ti let musí předložit potvrzení o studiu.

Vzniknou-li na straně žáka, nebo jeho zákonného zástupce objektivní překážky znemožňující včasnou úhradu školného, rozhodne ředitel školy o náhradním termínu platby nebo o splátkovém kalendáři.

Neuhradí-li žák, nebo jeho zákonný zástupce školné v předepsaném termínu a nedohodne-li se s ředitelem školy na jiném termínu platby, dojde k okamžitému vyřazení žáka z výuky.