Hudební obor
hudební teorie

Hudební nauka je teoretický předmět, který je realizován v průběhu 5 let. Žáci, kteří navštěvují výuku hudebního nástroje, docházejí do hodin hudební nauky během 1. - 5. ročníku studia. Výuka hudební nauky je skupinová, žáci mají 1 hodinu týdně v rozsahu 45 minut. Počet žáků ve skupině je maximálně 20. Znalosti, které žáci v hudební nauce získávají, uplatňují v individuální hře na nástroj. Předmět poskytuje hudební vzdělávání k výuce nástrojové hry s důrazem na celkový rozvoj hudebnosti. Žáci získávají rytmické, sluchové, intonační, poslechové dovednosti a znalosti.

Do přípravného studia PHV-MŠ a PHV jsou přijímány děti na základě výsledku přijímacích zkoušek. Termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány. Do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let.
Pro 5-leté děti je určeno PHV-MŠ, pro 6-leté děti PHV. Přípravné studium trvá 1-2 roky a je určeno pro děti předškolního věku. Výuka probíhá 1 vyučovací hodinu týdně, tj. 45 minut ve skupině maximálně 20 žáků.
Ve 2. pololetí PHV přibývá výuka hry na zvolený nástroj. Tato výuka probíhá ve skupině 2-3 žáků 45 minut týdně.
V přípravném studiu se učí žáci vnímat hudbu, prožívat ji. Důraz je kladen na rozvoj rytmického a tonálního cítění. Také na rozvoj hudební paměti a představivosti.

Pro žáky 3.ročníku II.stupně a 4.ročníku II.stupně hudebního oboru je určen předmět Hudební seminář,který je zaměřen na hudební nástroje,dějiny hudby a interpretaci skladeb všech slohových období.

Pedagogové

Mgr. Jana Halbychová - PHV MŠ, PHV, hudební nauka
Mgr. Lucie Hochmanová - hudební nauka, PHV MŠ
Ladislav Bubeníček - hudební nauka, hudební seminář
Mgr. Lada Bendová - PHV
Miloslav Dobrohruška, DiS. - hudební nauka
Patricie Kozlova - hudební nauka

 

Rozvrh

PHV, Hudební nauka 2023/2024