Hudební obor
hudební teorie

Hudební nauka je teoretický předmět, který je realizován v průběhu 5 let. Žáci, kteří navštěvují výuku hudebního nástroje, docházejí do hodin hudební nauky během 1. - 5. ročníku studia. Výuka hudební nauky je skupinová, žáci mají 1 hodinu týdně v rozsahu 45 minut. Počet žáků ve skupině je maximálně 20. Znalosti, které žáci v hudební nauce získávají, uplatňují v individuální hře na nástroj. Předmět poskytuje hudební vzdělávání k výuce nástrojové hry s důrazem na celkový rozvoj hudebnosti. Žáci získávají rytmické, sluchové, intonační, poslechové dovednosti a znalosti.

Do přípravného studia PHV-MŠ a PHV jsou přijímány děti na základě výsledku přijímacích zkoušek. Termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány. Do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let.
Pro 5-leté děti je určeno PHV-MŠ, pro 6-leté děti PHV. Přípravné studium trvá 1-2 roky a je určeno pro děti předškolního věku. Výuka probíhá 1 vyučovací hodinu týdně, tj. 45 minut ve skupině maximálně 20 žáků.
Ve 2. pololetí PHV přibývá výuka hry na zvolený nástroj. Tato výuka probíhá ve skupině 2-3 žáků 45 minut týdně.
V přípravném studiu se učí žáci vnímat hudbu, prožívat ji. Důraz je kladen na rozvoj rytmického a tonálního cítění. Také na rozvoj hudební paměti a představivosti.

Pro žáky 3.ročníku II.stupně a 4.ročníku II.stupně hudebního oboru je určen předmět Hudební seminář,který je zaměřen na hudební nástroje,dějiny hudby a interpretaci skladeb všech slohových období.

Pedagogové

Mgr.Lada Bendová - PHV-MŠ,PHV
Ladislav Bubeníček - Hudební nauka
Mgr.Jana Halbychová - PHV-MŠ, PHV, Hudební nauka, Hudební seminář

Rozvrh

PHV, Hudební nauka, semináře

Elektronický zápis do HN a PHV je již uzavřen. Žáci se zapíší do tohoto předmětu v pondělí 3. 9. přímo v ZUŠ v učebně HN, v 1. patře, č. 17

Při zápisu žáků, kteří nastupují do ročníku ZUŠ nově a neznají jméno vyučujícího hlavního oboru, zapište, prosím, do této kolonky jméno vyučujícího HN.

Výuka HN, PHV a PHV MŠ začne v 2. týdnu v září - od 10.9. dle rozvrhu.