GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Praha 4, Lounských 4/129, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo; datum narození; státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání nebo ročník vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Pro zajištění základního uměleckého vzdělávání zpracovává škola údaje, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy:

za účelem evidence plateb úplaty za vzdělávání (školného), případné evidence půjčovného za hudební nástroje a elektronické komunikace školy se zákonnými zástupci – telefonní číslo, kontaktní e-mail na zákonného zástupce,

za účelem komunikace školy, prezentace ZUŠ a jejich aktivit - pořizování a zveřejňování údajů, fotografií, autorských děl žáků ve výroční zprávě; na nástěnkách; v propagačních materiálech školy; na webu školy. Na ochranu identity žáků se na webu školy a ve výše uvedených materiálech fotografie žáků a studentů školy umisťují v rozumné míře a jednotlivé zachycené subjekty údajů nejsou pod fotografií z akcí školy označeny popiskem se jménem dítěte, seznamy žáků v jednotlivých třídách škola nezveřejňuje; údaje tak bez dalšího nejsou identifikovatelné.

V zájmu zajištění specifických potřeb žáka ve škole:

citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci dětí.

V oprávněném zájmu zajištění bezpečnosti ve škole:

v zájmu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku jsou veřejné prostory (příchozí cesta, vstupní brána, vstup do pavilonu, část zahrady) a část vestibulu v přízemí monitorovány kamerovým systémem, obrazový záznam se uchovává jen nezbytně dlouhou dobu; předává se Policii ČR v případě podezření protiprávního jednání.

V zájmu zajištění bezpečnosti při pořádání školních a mimoškolních akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, exkurze ...): seznamy žáků; v oprávněném zájmu zajištění regulérního a bezpečného průběhu umělecké soutěže jména a příjmení žáků, datum narození; příjemcem těchto osobních údajů je škola pořádající uměleckou soutěž.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 8qez7ig, emailem na adrese [email protected], nebo poštou na adrese Základní umělecká škola, Lounských 4/129, 140 00 Praha 4.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.